تکوین ساخته های فلزی کارا :

آدرس شرکت: تهران – کیلومتر10جاده مخصوص کرج – شماره 249

کدپستی : 1399839411 تلفن: 44525800-021 دورنگار: 44525850-021

تارنما: www.takvinco.net
پست الکترونیکی: info@takvinco.net