آزمایشگاه متالوژی و ابعادی تکوین
دارای گواهینامه ISO / IEC 17025