گستره محصولات
 •  قطعات خاص فورج سرد
 •  پیچهای سرسیلندر
 •  پولکی سوپاپ
 •  پیچهای چرخ خودرو
 •  انواع پین
 •  پیچهای سر ششگوش
 •  پیچهای فلنجی
 •  پیچهای آلنی
 •  پیچهای رسس دار
 •  پیچهای تورکس داخلی و خارجی
 •  پیچهای واشردار
 •  پیچهای جوشی
 •  پیچهای رنگبر
 •  پیچهای دوسررزوه
 •  پیجهای وسط-مهره
 •  مهره های ششگوش
 •  مهره های چهارگوش
 •  مهره های فلنجی زیر آجدار
 •  مهره های واشردار
 •  مهره های جوشی
 •  مهره های قفلی
 •  مهره های رنگبر